TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy
Y-tunnus: 3150475-4
Osoite: Hämeenkatu 26 A, 33200 Tampere
Puh: 03 389 9881
Sähköposti: toimisto @malpen.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä sekä hyvää asianajotapaa. Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin se on kulloisenkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n ja asiakkaan välisen toimeksiannon hoitaminen sekä asiakassuhteen hallinta ja ylläpito, asiakastapahtumien varmentaminen ja asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen. Henkilötietoja käsitellään myös asiakkaan tunnistamiseksi ja tuntemiseksi sekä muiden rahanpesulainsäädännön asettamien velvoitteiden täyttämiseksi sekä esteellisyyksien selvittämiseksi.

Henkilötietojen käsittelyperusteina ovat asiakkaan ja Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n välinen sopimus ja sen täytäntöönpano sekä asiakkaan suostumus. Käsittelyperusteena ovat myös asianajotoimintaa sääntelevän lainsäädännön ja tapaohjeiden sekä muiden lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpitolainsäädännön tai rahanpesun estämistä koskevan lainsäädännön noudattaminen sekä Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n oikeutettu etu harjoittaa ja kehittää liiketoimintaansa ja palveluitaan.

Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja käsitellään Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n asiakkaista, jotka luovuttavat henkilötietojaan käyttäessään asianajotoimiston palveluita. Asiakkaan toimeksiannon hoitamisen edellyttämässä laajuudessa myös asiakkaan vastapuolen, mahdollisten todistajien ja muiden toimeksiannon hoitamiseen välittömästi liittyen henkilöiden henkilötietoja voidaan käsitellä.

Käsiteltäviä asiakkaan henkilötietoja ovat nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot, asema yrityksessä ja laskutustiedot. Myös luottotietoja voidaan toimeksiannon hoitamisen ja laskutuksen sitä edellyttäessä käsitellä. Yritysasiakkaiden osalta käsiteltäviä tietoja ovat lisäksi yrityksen Y-tunnus, vastuuhenkilöiden tuntemistiedot sekä yhteyshenkilön yhteystiedot.

Toimeksiannon hoitamiseksi asiakkaan vastapuolen, oikeudenkäyntiasioihin liittyvien todistajien ja toimeksiannon hoitamiseen välittömästi liittyvien muiden henkilöiden osalta käsiteltäviä henkilötietoja voivat olla nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot sekä luottotiedot.

Lisäksi toimeksiantokohtaisesti voidaan käsitellä myös toimeksiantoihin liittyviä henkilön terveystietoja tai viranomaisten antamia asiakirjoja, jotka voivat sisältää henkilötietoja.

Rahanpesun estämiseen liittyvä lainsäädäntö edellyttää myös asiakkaan ja mahdollisesti asiakkaan sopijapuolen tai vastapuolen tuntemistietojen sekä tosiasiallisia edunsaajia ja poliittista vaikutusvaltaa koskevien tietojen käsittelyä.

Verkkosivujen kehittämistä varten voidaan käsitellä verkkosivuvierailuihin liittyviä evästetietoja.

Rekisterin pääasiallisena tietolähteenä ovat toimeksiannon avaamisen yhteydessä ja toimeksiannon hoitamisen aikana asiakkailta saatavat tiedot. Tietoja voidaan kerätä myös erilaisista julkisista hakemistoista, rekistereistä ja muista vastaavista tietolähteistä, kuten väestötietojärjestelmästä ja luottotietorekistereistä sekä viranomaisilta.

Asiakassuhteeseen sekä toimeksiannon hoitamiseen liittyvä henkilötietojen käsittely on välttämätöntä toimeksiantojen hoitamiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta eikä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, ellei toimeksiannon hoitaminen sitä edellytä tai lainsäädännöstä muuta johdu. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siten, kuin viranomaiset tai pakottava lainsäädäntö sitä edellyttävät.

Rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimia kolmansien osapuolten hoidettaviksi, jolloin henkilötietojen turvallinen ja asianmukainen käsittely varmistetaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Evästeiden (cookies) käyttö

Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n verkkosivustolla voidaan ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa sen, että internet-sivujen ylläpitäjä tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät ja mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.

Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

Tietojen säilytysaika

Käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai siihen asti, että rekisterinpitäjälle esitetään henkilötietojen poistamista koskeva pyyntö, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään tietoja pidempää aikaa tai ellei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja. Kun henkilötietoa ei enää ole tarvetta tai velvoitetta käsitellä, se poistetaan kohtuullisessa ajassa.

Pääsääntöinen toimeksiantoihin liittyvien henkilötietojen säilyttämisaika on kymmenen vuotta toimeksiannon tai asiakassuhteen päättymisestä lukien. Henkilötietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksen mukaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus ja tietosuoja ja henkilötietojen käsittelyssä käytetään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojauksia. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on käyttäjäkohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat sekä lakiin ja sopimuksiin perustuva vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto itseään koskevista tiedoista ja oikeus pyytää itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka tietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyillä on myös oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Henkilötietojen käsittelyn perustuessa rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.

Asianajosalaisuus voi kuitenkin rajoittaa edellä mainittuja rekisteröidyn oikeuksia. Poistamis-, rajoittamis- tai vastustamisoikeutta ei ole sellaisten tietojen osalta, joiden käsittely on välttämätöntä tai tarpeellista rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

Rekisteröidyn edellä mainittu pyyntö tulee toimittaa rekisterinpitäjälle rekisterinpitäjän yhteystietoja käyttäen. Ennen tietojen luovutusta rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille (Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi), jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Muutokset

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa. Suositeltavaa on tutustua tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin.